Affärsvillkor för ANX.SE
Följande villkor är per. 1 December, 2008 gällande för användning av Webbhotell hos ANX.SE.

1. Allmänna bestämmelser
För att kunna teckna ett abonnemang hos ANX.SE skall abonnemangstecknaren vara myndig.

2. Särskilda överenskommelser
Särskilda överenskommelser och andra speciella förhållanden ska alltid ske direkt med ANX.SE.
Avtalet godkännes genom aktivt godkännande vid beställning på hemsida.

3. Användning av kundupplysningar
Ett Webbhotells abonnemang hos ANX.SE innebär automatisk registrering av namn, adress, person-/organisationsnummer och email i ANX.SEs kundsystem. Namn och email registrera automatiskt i ANX.SEs nyhetsmailinglista. Kunder som inte önskar denna typen av registrering skall själva göra ANX.SE uppmärksamma på detta.

4. Mail
I Webbhotell abonnemang hos ANX.SE får man möjlighet att använda ANX.SEs mailserver. Samtliga abonnemang inkluderar email konton.

5. Hemsidor
Tecknandet av ett abonnemang hos ANX.SE ger automatiskt möjlighet att skapa en hemsida. Utrymmet för hemsidan beror på valet av abonnemang. Som regel skapas ett konto inom 2 timmar  efter att ANX.SE har mottagit beställning.

6. Användning
Det är inte tillåtet att ha större mängder filer liggande för download eller visning utan föregående avtal med ANX.SE. Avsikten är inte att fungera som en extern hårddisk för lagring av data filer som zip, MP3, jpg, etc., utan som framvisnings- försäljningsplats för både företag och privatpersoner. Olagligt material får under inga omständigheter lagras på någon av ANX.SE's servrar. Det är likaledes förbjudet att ha erotiskt, pornografiskt eller annat material som kan uppfattas stötande. ANX.SE förbehåller sig rätten att bestämma när material ingår i någon av ovan nämnda kategorier.

7. Driftssäkerhet
ANX.SE förbehåller sig rätten att begränsa/inskränka de erbjudna produkters användningsmöjligheter av drifts- och säkerhetsmässiga grunder. Av drifts- och säkerhetsmässiga orsaker förbehåller ANX.SE ytterligare sig rätten att vid var tid skaffa sig tillgång till våra kunders användardata. Vid tillfälle är ANX.SE’s medarbetare underlagt tystnadsplikt. All annan tillgång till användardata kräver kundens godkännande eller ett domstolsbeslut.

8. Betalning av abonnemang
Betalning av abonnemang för webbhotell betalas oavsett abonnemangsvariant ett år i förskott. Förskottsbetalda abonnemang återbetalas inte.

9. Betalningsvillkor
ANX.SE tar inte ut några avgifter vid betalningar som görs online med Eurocard, Mastercard, VISA, VISA Electron och JCB. Betalningsvillkoren är kontant 15 dagar, förutsatt att inga särskilda överenskommelser föreligger. Vid dröjsmål med betalning över 10 dagar från fakturans förfallodag utgår utan varsel dröjsmålsränta från förfallodagen, enligt svensk lag om räntor vid sen betalning, med tillägg av en ränteavgift på 50,00 kr. pr. räntenota. ANX.SE förbehåller sig rätten att överlåta fodringar till 3djepart.

10. Abonnemangets varaktighet
Ett abonnemang är löpande och faktureras till en vid var tid aktuell pris, intill det sägs upp.

11. Ändring av abonnemang
Ett webbhotell abonnemang kan vid var tid ändras till ett abonnemangen till en högre pris. Vid tillfälle av ett förutbetalt abonnemang blir detta moträknat i prisen på det nya abonnemanget. Ändring till abonnemangsvariant till en lägre pris kan endast ske vid utgången av abonnemangsperioden.

12. Uppsägning av abonnemang
Abonnemanget kan vid var tid uppsägas med en uppsägningstid om en månad. En uppsägning skall göras skriftligen per brev eller e-mail. Önskar ANX.SE att säga upp speciella abonnemangsvarianter eller särskilda överenskommelser kan ANX.sE så göra med en månads varsel. Förutbetalda abonnemang kommer i dessa tillfällen undantagsvis tillbakabetalas. Företar ANX.SE väsentliga ändringar av förringande karaktär i kundvillkoren, kan kunden uppsäga abonnemanget med en månads varsel. Förutbetalda abonnemang kommer i sådana tillfällen undantagsvis tillbakabetalas. Abonnemanget får under inga omständigheter användas med hänseende på att uppnå oauktoriserad tillgång till system anslutna till Internet. Kommer det till ANX.SE’s vetskap att sådana aktiviteter eller andra olagligheter förekommer kommer abonnemanget utan förvarning avslutas, detta oavsett vilket lands lagar som ligger till grund för lagbrottet. Alla relevanta upplysningar kommer att vidarebefordras till svenska myndigheter under förutsättning att undersökningarna företages enligt svensk lagstiftning. ANX.SE kan likaledes avsluta ett abonnemang utan förvarning om en kund inte överhåller kundvillkoren, gör sig skyldig till förlust eller missbruk av de resurser som finns tillgängliga på grund av Internets närvaro, stör Internets funktion, överträder den vid var tid gällande nät etiketten, t.ex. avslöjar andra människors privata förhållande eller genom sin närvaro stör andra Internetanvändare. Data från hemsidor och mailsystem blir vid uppsägning av abonnemang borttagna 7 dagar efter abonnemanget upphör att gälla.

13. Trafik och scripts
ANX.SE erbjuder olika mängd trafik på de olika konton som erbjuds. När utnyttjandet av trafiken uppnås finns möjligheten att köpa till mer trafik. ANX.SE har fri tillgång till PHP script, samt andra script under förutsättning av att dessa inte belastar servern i en oacceptabel grad. När oacceptabel grad uppnås får kunden en uppmaning att plocka bort eller skriva om scriptet. Oacceptabel grad är när en process använder 50% CPU i genomsnitt under 5 minuter.

14. Ansvar
Kundens användning av ett ANX.SE abonnemang är under alla omständigheter på eget ansvar. ANX.SE påtager sig inget ansvar för innehållet, vare sig dess riktighet, laglydighet m.m. av de informationer som kunden mottager eller utger via Internet. ANX.SE kan således inte ställas till ansvar för förluster – vare sig direkta eller indirekta – immateriella kränkningar eller andra förhållanden som har uppstått på grund av användande av informationer från Internet. ANX.SE kan inte ställas till ansvar för förluster eller andra omständigheter som uppstått på grund av bristande tillgång till tjänster eller informationer på Internet. Detta är gällande oavsett om den bristande tillgången är orsakad av systemkrasch andra omständigheter hos ANX.SE eller force majeure, här under också strejk och lockout. ANX.SE påtager sig inget ansvar för förluster av personlig data och installerade software m.m. i förbindelse med kundens nyttjande av abonnemanget och hithörande tjänster. ANX.SE påtager sig inget ansvar för ovidkommande tillgång till kundens data och system. Kunden ansvarar själv för alla eventuella omkostnader som uppstått i relation till beställningar av tjänster via Internet och användning av betalningssystem knutet till Internet.

15. Kontakt
ANX.SE erbjuder kontakt via telefon. Alla support frågor via mail, besvaras alltid inom 24-timmar.

16. Ändring av villkor
ANX.SE’s försäljnings och leveransvillkor, kan av ANX.SE ändras med varsel på 45 dagar. Eventuella tvister och oöverensstämmande skall avgöras vid vanlig svensk domstol.